Aktualności

INFORMACJA

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie uprzejmie informuje, że z dniem 10.06.2014 r. nastąpiła zmiana adresu:

- strony internetowej biura:

www.wbewarszawa.wp.mil.pl

- adresu poczty elektronicznej:

wbewarszawa@wp.mil.pl

wbewarszawa.unia@wp.mil.pl

  

INFORMACJA DOTYCZĄCA POMOCY REKONWERSYJENJ

 

PODSTAWY PRAWNE

-   ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 90, poz. 593 z późn. zm.),

-    rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych (Dz. U. Nr 134, poz. 784),

-    ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

(Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.)

 

UPRAWNIENI DO KORZYSTANIA Z POMOCY REKONWERSYJNEJ W ZAKRESIE PRZEKWALIFIKOWANIA ZAWODOWEGO

 

1) w okresie 2 lat od dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej:

-    były żołnierz zawodowy, który pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej cztery lata, z wyjątkiem zwolnionego z zawodowej służby wojskowej z powodu, o którym mowa w art. 111 pkt 1, 12-15
(ustawy
z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych), w okresie dwóch lat od dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej


2)  bezterminowo:

-    były żołnierz zawodowy, który został zwolniony z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej
w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej pełnionej poza granicami państwa, związanej z realizacją celów, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa,

                       -   małżonek oraz dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych,

-    małżonek oraz dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który zmarł w okresie 3 lat po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej w następstwie wypadku lub choroby pozostającej
w związku z wykonywaniem zadań służbowych.

 

3) na dwa lata przed zwolnieniem:

-    żołnierz zawodowy, za zgodą dowódcy jednostki wojskowej, o ile pełnił tę służbę co najmniej cztery lata

 

ZAKRES POMOCY

W ramach pomocy mogą być pokrywane następujące koszty:

- przekwalifikowania zawodowego,

- do 20 przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia i z powrotem (jeżeli odległość przekracza 50 km w jedną stronę),

- zakwaterowania (do 30 noclegów) w okresie przekwalifikowania zawodowego lub odbywania praktyki zawodowej.

 

WYSOKOŚĆ LIMITÓW

Koszty przekwalifikowania zawodowego pokrywa się do wysokości:

- po 4 latach służby wojskowej – 100% limitu, tj. 1.875,00 zł,

- po 9 latach służby wojskowej – 200% limitu, tj. 3.750,00 zł,

- po 15 latach służby wojskowej – 300% limitu, tj. 5.625,00 zł (dotyczy również żołnierzy zawodowych, którzy zostali zwolnieni z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego
w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej pełnionej poza granicami państwa, związanej
z realizacją celów, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który zaginął lub poniósł śmierć
w związku z wykonywaniem zadań służbowych lub zmarł w okresie 3 lat po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej w następstwie wypadku lub choroby pozostającej w związku z wykonywaniem zadań służbowych.

 

ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW DO DYREKTORA WOJSKOWEGO BIURA EMERYTALNEGO O POMOC REKOWERSYJNĄ W ZAKRESIE PRZEKWALIFIKOWANIA ZAWODOWEGO

1.    Były żołnierz zawodowy składa wniosek za pośrednictwem szefa Wojewódzkiego

Sztabu Wojskowego lub wojskowego komendanta uzupełnień.

Do wniosku dołącza:

-   decyzję o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej oraz w przypadku żołnierzy zawodowych, którzy zostali zwolnieni z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku
z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej pełnionej poz
a granicami państwa, związanej
z realizacją celów, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, decyzję o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych z tytułu wypadku lub choroby pozostających w związku z pełnieniem służby wojskowej poza granicami państwa,

-   dokument potwierdzający posiadaną przez żołnierza wysługę lat służby wojskowej,

-   zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń.

2.  Żołnierz zawodowy składa wniosek za pośrednictwem  dowódcy jednostki wojskowej.

Do wniosku dołącza:

-   dokument określający termin zwolnienia z zawodowej służby wojskowej albo oświadczenie żołnierza

    o planowanym zamiarze zwolnienia z zawodowej służby wojskowej,

-   zgodę dowódcy jednostki wojskowej na odbycie przekwalifikowania zawodowego,

-   zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej o posiadanej przez żołnierza wysłudze lat służby wojskowej,

-   zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń.

 

3. Małżonek składa wniosek za pośrednictwem szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego lub wojskowego komendanta uzupełnień.

Do wniosku dołącza:

-   skrócony odpis aktu małżeństwa,

- dokument potwierdzający zaginięcie lub śmierć żołnierza zawodowego w związku
z wykonywaniem zadań służbowych,

-   zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń.

 

4. Dziecko składa wniosek za pośrednictwem szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego lub wojskowego komendanta uzupełnień.

Do wniosku dołącza:

-   skrócony odpis aktu urodzenia,

- dokument potwierdzający zaginięcie lub śmierć żołnierza zawodowego w związku
z wykonywaniem zadań służbowych,

-   zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń

oraz w przypadku dzieci w wieku od 18 do 25 lat:

-   oświadczenie o stanie cywilnym,

-   zaświadczenie o pobieraniu nauki

oraz w przypadku dzieci, które stały się całkowicie niezdolne do pracy lub niezdolne do samodzielnej egzystencji przed osiągnięciem osiemnastego roku życia:

-   orzeczenie o niepełnosprawności.

WYDAWANIE DECYZJI I ZWROT KOSZTÓW

Organem właściwym do wydawania decyzji w sprawie przekwalifikowania zawodowego jest dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego właściwego dla miejsca zamieszkania uprawnionego. Dyrektor WBE
w Warszawie jest właściwym do rozpatrywania wniosków uprawnionych zamieszkałych
w województwach mazowieckim i łódzkim.

Zwrotu kosztów przekwalifikowania zawodowego dokonuje Dyrektor WBE poprzez:

- przekazanie należności na rachunek bankowy ośrodka szkolenia realizującego przekwalifikowanie zawodowe (sfinansowanie/dofinansowanie), na podstawie oryginału faktury lub rachunku wystawionego przez tę instytucję  ze wskazaniem danych zainteresowanego oraz WBE jako płatnika,

- wypłatę należności na rachunek bankowy zainteresowanego (refundacja) – po przedstawieniu oryginału rachunku potwierdzającego opłacenie kosztów przekwalifikowania zawodowego oraz zaświadczenia
o ukończeniu przekwalifikowania zawodowego z wynikiem pozytywnym.

 

W przypadku zwrotu kosztów na rachunek bankowy ośrodka szkoleń w terminie 30 dni od daty zakończenia przekwalifikowania zawodowego, należy przedstawić dyrektorowi WBE w Warszawie dokument potwierdzający jego ukończenie z wynikiem pozytywnym.

 

Pokrycia kosztów przejazdów oraz zakwaterowania dokonuje:

- dowódca jednostki wojskowej – żołnierzom zawodowym,

- dyrektor WBE – pozostałym uprawnionym,

na podstawie oświadczenia o wysokości faktycznie poniesionych kosztów, potwierdzonych oryginałami dowodów wpłaty, rachunków (ze wskazaniem ilości odbytych noclegów) i biletów.

 

PODATEK

Pomoc rekonwersyjna podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, tj. 18% podatku – zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt  9 oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o  podatku dochodowym od  osób  fizycznych  (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).

Osoby podlegające opodatkowaniu 18% otrzymują do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, w którym nastąpiła wypłata, informację o przychodach PIT-8C, celem uwzględnienia
w rocznym rozliczeniu podatkowym.

 INFORMACJA

INFORMACJA

 

o pomocy z funduszu socjalnego dla świadczeniobiorców wojskowych

 

Osobom pobierającym emeryturę, rentę inwalidzką lub rentę rodzinną przysługuje prawo do świadczeń socjalnych. Może ono być przyznane po spełnieniu wymogów określonych w ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów wojskowych oraz przekazywania środków funduszu socjalnego między wojskowymi organami emerytalnymi (Dz. U. Nr 107, poz. 890).

Pomoc z funduszu socjalnego przysługuje świadczeniobiorcom, których dochód na jedną uprawnioną osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 90% kwoty stanowiącej trzykrotność najniższej emerytury (od 1.03.2013 r. jest to kwota 2.244,11 zł).

Jeśli wnioskodawcą jest osoba samotnie gospodarująca, jej dochód nie może przekraczać 95% kwoty trzykrotności najniższej emerytury (od 1.03.2013 r. jest to kwota 2.368,78 zł).

W obecnym stanie prawnym można ubiegać się o następujące świadczenia:

Zapomogi pieniężne

Przyznawane są dwa rodzaje zapomóg:

·                W przypadku zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych albo długotrwałej choroby świadczeniobiorcy lub uprawnionych członków rodziny prowadzących z nim gospodarstwo domowe,

·                W przypadku pogorszenia warunków materialnych.

Zwrot kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej

Następuje na podstawie rachunku lub faktury, jeśli stan zdrowia chorego wynikający z nieuleczalnej, postępującej choroby, wymaga opieki i pomocy specjalistycznej.

Częściowy zwrot kosztów leczenia w sanatoriach, uzdrowiskach oraz zakładach rehabilitacyjnych

Przyznaje się raz na dwa lata na podstawie rachunku lub faktury, za jeden skierowany pobyt świadczeniobiorcy albo członka jego rodziny, nie dłuższy niż 21 dni kalendarzowych. Pomoc wynosi 10% kwoty stanowiącej trzykrotność najniższej emerytury.

 

Składając wniosek wyłącznie na określonym w rozporządzeniu druku należy do niego bezwzględnie dołączyć zaświadczenia o dochodach świadczeniobiorcy i uprawnionych członków gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

W przypadku dzieci, które się uczą i mają powyżej 16 roku życia, nauka tych dzieci winna być udokumentowana zaświadczeniem lub potwierdzoną kserokopią aktualnej legitymacji uczniowskiej (studenckiej).

Wskazane jest zamieszczenie na wniosku aktualnego nr telefonu, przydatnego w przypadku konieczności pilnego kontaktu z wnioskodawcą w sprawie złożenia wyjaśnień bądź uzupełnień wniosku.

Każdy wniosek stanowi odrębną sprawę i jest rozpatrywany przede wszystkim w oparciu o przedłożoną dokumentację potwierdzającą aktualną sytuację świadczeniobiorcy. Wojskowe Biuro Emerytalne nie będzie zwracało dokumentów przesłanych jako załączniki do wniosku. Ewentualnego potwierdzenia kopii dokumentów za zgodność z oryginałem dokonać może między innymi: notariusz, organ administracji państwowej lub pracownik WBE (wniosek składany osobiście).

Przyznane świadczenia socjalne są przekazywane na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym (tak jak świadczenia emerytalne).

 

Pobór podatku od emerytów i osób pobierających wojskową rentę inwalidzką naliczany jest w wysokości ryczałtowej 10% i nie jest łączony z innymi dochodami świadczeniobiorcy.

Natomiast zgodnie z wiążącą dla WBE interpretacją organów skarbowych od 1 stycznia 2008 r. przyznana rencistom rodzinnym pomoc socjalna wypłacana jest w kwotach brutto. Po upływie roku podatkowego WBE wystawi odrębną informację podatkową na druku PIT 8C dotyczącą pomocy socjalnej. Wykazane w niej kwoty każdy rencista rodzinny będzie zobowiązany uwzględnić przy rocznym rozliczeniu podatku (dodając do innych dochodów np. z renty czy dodatkowej pracy). Konsekwencją powyższego będzie konieczność zapłacenia przez rencistę rodzinnego podatku dochodowego za cały miniony rok (w wysokości 18% przyznanej pomocy).

 

Wnioski o świadczenia socjalne wraz z zaświadczeniami i dowodami składać można:

- w punkcie informacyjnym WBE (ul. Złota 5, 00- 909 Warszawa),

- za pośrednictwem poczty na w/w adresy.

 

Od dnia 22 maja 2012 r. wszystkie wnioski o pomoc z funduszu socjalnego rozpatrywane są w WBE Warszawa (poprzednio w Filii WBE Warszawa z siedzibą w Siedlcach). Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem:

 

 - tel. (22) 6879-570, 6879-075

 - tel. CA MON 879-570, 879-075

 

Druki wniosków znajdują się:

- w punkcie informacyjnym WBE Warszawa (parter),

- na stronie internetowej WBE Warszawa: www.wbewawa.zillion.pl.Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie informuje:

 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia     10 lutego 2012 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organów                  w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin (Dz. U. z 2012 r. poz. 194)  z dniem 21.05.2012 r. rozformowana zostaje filia Wojskowego Biura Emerytalnego w Siedlcach.

Sprawy związane z funduszem socjalnym oraz z zakresu świadczeń emerytalno-rentowych od 22.05.2012 r. realizowane będą w siedzibie WBE w Warszawie 00-909, ul. Złota 5.

 

 W celu potwierdzenia danych zawartych we wniosku zainteresowany powinien dostarczyć:

 

Wykaz dokumentów składanych wraz z wnioskiem  o ustalenie uprawnień do emerytury/renty policyjnej:

-      rozkaz o zwolnieniu z zawodowej służby,

-      zaświadczenie o przebiegu służby wynikających z akt osobowych funkcjonariusza,

-      odpisy lub wyciągi z dokumentów uzasadniających podwyższenie emerytury z tytułu pełnienia służby w szczególnych warunkach,

-      znajdujące się w aktach personalnych żołnierza dokumenty stwierdzające okresy równorzędne ze służbą tj. służba wojskowa w Siłach Zbrojnych RP oraz w armiach sojuszniczych (odpis przebiegu służby wojskowej lub inny dokument potwierdzający te okresy służby) i okresy składkowe i nieskładkowe poprzedzające służbę,

-      orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej, a jeżeli takie nie zostało jeszcze wydane–wskazanie właściwej komisji lekarskiej,

-      zaświadczenie o wysokości uposażenia i innych należności dla celów zaopatrzenia emerytalnego,

-      dokumenty stwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe oraz okresy opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe po dniu 31 grudnia 1998 r..

 


Aktualności